PL EN DE FR IT ES RU

1 marca 2013r.

Informujemy naszych klientów, że od 1 marca 2013r. nasi specjaliści, zarówno rzecznicy patentowi jak i radcowie prawni działają w ramach dwóch spółek: Rumpel spółka komandytowa oraz Rumpel, Pągowska, Fijałkowski spółka partnerska radców prawnych i rzeczników patentowych.

Wszyscy klienci Rumpel spółka komandytowa pozostają w dalszym ciągu klientami tej spółki i będą obsługiwani na dotychczasowych zasadach również w kolejnych zlecanych nam sprawach. Nowych klientów z przyjemnością powita Rumpel, Pągowska, Fijałkowski spółka partnerska radców prawnych i rzeczników patentowych.

czytaj więcej

4 lutego 2013r. Alicja Rumpel, Roman Rumpel

Z przyjemnością informujemy, że w zawarliśmy dzisiaj umowę spółki partnerskiej radców prawnych i rzeczników patentowych z naszymi byłymi aplikantami: Radcą Prawnym Elżbietą Pągowską oraz Rzecznikiem Patentowym Bartłomiejem Fijałkowskim.

czytaj więcej

9 stycznia 2013r. Alicja Rumpel, rzecznik patentowy

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych rozpatruje ciekawą sprawę pozwu wniesionego przez giganta agrobiznesu Monsanto przeciwko rolnikowi Vernonowi Bowmanowi o odszkodowanie za bezprawne korzystanie z opatentowanych nasion. Wyrok w tej sprawie może mieć głębokie konsekwencje dla prawa własności intelektualnej w kraju rosnącego sektora biotechnologii.

czytaj więcej

18 grudnia 2012r.

Dla polskich eksporterów do Południowej Ameryki mamy dobra waidomość: Meksyk przystapił do Protokołu Madryckiego.

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0024.html

czytaj więcej

26 sierpnia 2012r. Alicja Rumpel, rzecznik patentowy

Pozwalam sobie w tym miejscu na parę słów polemiki z wypowiedzią Marka Rosińskiego z Baker & McKenzie

Artykuł z wyborcza.biz.

Jego trzy argumenty za przyjęciem jednolitego patentu przez Unię Europejską są prawie słuszne. Tyle tylko, że nie widać uzasadnienia, by Polska wzięła w tym udział na obcenie proponowanych zasadach.

czytaj więcej

31 lipca 2012r. Alicja Rumpel, rzecznik patentowy

Gazeta Prawna z dnia 31 lipca 2012r. zamieściła omówienie problemów prawno-autorskich z jakimi może spotkać się właściciel strony www.  Artykuł w ciekawy i przystępny sposób porządkuje problemy jakie czychają na "internetowego" przedsiębiorcę. Zamieszczono również wzór umowy prawno-autorskiej pomiędzy przedsiebiorcą, a twórcą strony. Niestety wzór ten pozbawiony jest jakiegokolwiek komentarza czy wyjasnienia. 

czytaj więcej

9 lipca 2012r.

Trwa walka o  kształt  jednolitego patentu unijnego. Walka, która może zmienic ład gospodarczy w Europie i wpłynać na naszą codzienność w o wiele wiekszym stopniu niż ACTA. Szczególnie zagrożeni wydaja sie być mali i średni przedsiębiorcy w krajach takich jak Polska.

czytaj więcej

15 czerwca 2012r. Mateusz Balcerzak, aplikant radcowski, doktorant UŁ

Pojęcie wzoru przemysłowego – co może być wytworem?

Wzór przemysłowy jest dobrem niematerialnym, którego definicja znajduje się w art. 102 ustawy prawo własności przemysłowej (w rzeczywistości jest to definicja wzoru przemysłowego na który może zostać udzielone prawo z rejestracji, jednak możliwe jest wywiedzenie z niej czym jest wzór przemysłowy jako taki)

czytaj więcej

22 maja 2012r.

Na konferencji podsumowującej projekt: Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej dla rozwoju firm spin-off lub spin-out z wykorzystaniem dobrych praktyk innych krajów UE współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, rzecznik patentowy Alicja Rumpel wygłosiła prelekcje pt. Patent-narzędzie i cel w pracy naukowej.

czytaj więcej

18 maja 2012r.

Rzecznik patentowy, Alicja Rumpel wzięła udział w konferencji, zamykającej projekt Naukowa Akademia Biznesu w Krakowie. Tematem wykładu był proces patentowania wynalazku, korzyści i bariery.

czytaj więcej

17 maja 2012r.

Na organizowanej w Łodzi w Centrum Biznesowym Synergia Konferencji Architektów i Projektantów mecenas Roman Rumpel wygłosił dwa wykłady przybliżające uregulowania prawne w pracy zawodowej architektów.

czytaj więcej

28 marca 2012r.

10 kwietnia 2012r. otwieramy oddział naszej kancelarii w Warszawie. Z ogromną radością zapraszamy naszych obecnych i przyszłych klientów do korzystania z naszych usług przy ul. Ogrodowej 49a, VII piętro, w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa.

czytaj więcej

20 marca 2012r. Alicja Rumpel, rzecznik patentowy

15 marca 2012 Trybunał Europejski wydał 2 wyroki odnoszące sie do płacenia za posiadane przez przedsiębiorców odbiorniki radiowe i telewizyjne. Pierwsze orzeczenie jednoznacznie określa, że udostępnianie odbiorników radiowych i telewizyjnych w hotelach jest publicznym udostępnianiem utworów oraz ma cel zarobkowy. Natomiast w drugim orzeczeniu Trybunał zwolnił z obowiązku płacenia tantiem stomatologów posiadających odbiorniki radiowe w prywatnych gabinetach.

czytaj więcej

19 marca 2012r Roman Rumpel, radca prawny

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z  z 15 marca 2012 r., sygn. akt I FSK 973/11 orzekł, że dla odliczenia kosztów podatkowych z tytułu nabycia know-how konieczne jest posiadane przedmiotu transakcji utrwalonego na nośnikach.

czytaj więcej

2 marca 2012r. Alicja Rumpel, rzecznik patentowy

Porozumienie w sprawie jednolitych, nieniegocjowalnych stawek za korzystanie z utworów audiowizualnych jest naruszeniem zasad konkurencji. ZAIKS i SFP zapłacą łącznie 1,25 mln. złotych kary.

czytaj więcej

20 lutego 2012r. Alicja Rumpel, rzecznik patentowy

W wyroku w sprawie C-488/10 Trybunał Europejski rozstrzygnął jednoznacznie, że  posiadanie późniejszej rejestracji wzoru przemysłowego przez naruszyciela nie przeszkadza w formułowaniu roszczeń przez właściciela wcześniej zarejestrowanego wzoru przemysłowego. Wyrok ten oznacza, że nie ma sensu obrona przez powództwem o zakazanie przez rejestrację używanego przez siebie wzoru, co do którego kierowane są roszczenia. Takie próby były dosyć częstą praktyką, a rejestracja własnego wzoru wstrzymywała postępowanie o naruszenie, a nawet w skrajnych przypadkach skutkowała oddaleniem powództwa.

czytaj więcej

4 lutego 2012, Mateusz Balcerzak, aplikant radcowski, doktorant UŁ

O ACTA cz. 1.

ACTA (Anti-Counterfeitig Trade Agreement) jest jednym z głównych tematów  ostatnich tygodni polskich mediów. Wokół dokumentu narosły liczne kontrowersje natury politycznej, społecznej, technicznej i … oczywiście prawnej. W przedmiocie tych ostatnich, jako że tematyka ochrony praw własności intelektualnej jest nam szczególnie bliska, postanowiliśmy zabrać głos.

czytaj więcej

10 stycznia 2012r. Karolina Sztobryn, doktorant UŁ

Zagadnienie podobieństwa oznaczeń, w szczególności do znaków odbieranych powszechnie jako znaki renomowane budzi wiele kontrowersji. Wpisuje sie w nie  wyrok w sprawie C-254/09 P podobieństwa znaku „CK CREACIONES KENNYA” do „CK”, należącego do Calvin Klein Trademark Trust.

czytaj więcej

31 grudnia 2011 Bartłomiej Fijałkowski, rzecznik patentowy

W ciągu ostatnich 24 miesięcy nasza Kancelaria wyceniła blisko 20 znaków towarowych, których łączna wartość wyniosła ponad 18,5 mln złotych.

czytaj więcej

17 grudnia 2011, Elżbieta Pągowska, aplikant radcowski

Istotnym zagadnieniem prawnym budzącym poważne wątpliwości zarówno w doktrynie jak i judykaturze, jest kwestia momentu powstania roszczenia pośrednika w obrocie nieruchomościami o wypłatę wynagrodzenia (prowizji). Problem momentu, w którym pośrednik nabywa prawo do wynagrodzenia, nie został ostatecznie rozstrzygnięty ani w judykaturze ani w doktrynie.

czytaj więcej

8 grudnia 2011r.

22 listopada 2011r. została opublikowana nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE ws. praw konsumentów, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek dostosowania prawa do jej postanopwień do konca 2013r.

czytaj więcej

7 grudnia 2011r.

Z ogromną radością informujemy, że nasz kolega Bartłomiej Fijałkowski zdał egzamin państwowy kończący aplikację rzecznikowską. Jesteśmy przekonani, że jako rzecznik patentowy bedzie przynosił chlubę tej profesji i tego, jako zespół jego współpracowników i przyjaciół, życzymy mu z całego serca.

czytaj więcej

6 listopada 2011r. Roman Rumpel, radca prawny

Uchwałą składu 7 sędziów NSA 15 czerwca 2011r. (sygn. akt I OPS 1/11), orzekł, że sobota nie powinna byc traktowana jak dzień powszedni przy liczeniu terminów w procedurze administracyjnej. NSA powołał się na konstytucyjną zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

czytaj więcej

25 października 2011r.

Konferencja Własność intelektualna źródłem  przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw”

Miejsce konferencji: Instytut Nowych Technologii w Łodzi, ul. A. Struga 2

Termin konferencji: 25 listopada 2011 r.

czytaj więcej

19 października 2011r.

Przeludnienie w celi narusza dobra osobiste więźniów orzekł Sąd Najwyższy w uchwale siedniu sędziów wydanej w dniu 19 listopada 2011r.

czytaj więcej

14 października 2011

Carbo i Gainer nie są juz ostatecznie zarejestrowanymi znakami towarowanymi.

czytaj więcej

30 września 2011

Znak słowno-graficzny Cleanic nie podobny do Clinique w Polsce! Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia z 29 września 2011 r. oddalił skargę na decyzję Urzedu Patentowego RP oddalającą sprzeciw Clinique Laboratories, Inc. z USA wobec rejestracji znaku towarowego Cleanic w Polsce na rzecz Harper Trade sp. z o. o. Od wyroku przysługuje amerykańskiej spółce skarga kasacyjna do NSA.

czytaj więcej

24 lipca 2011r.

Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, usprawiedliwiająca zastosowanie art. 8 pkt 1 u.z.t. nie musi - w świetle tego przepisu - być zawiniona przez stronę i może istnieć nawet w razie subiektywnie nienagannego jej zachowania się w okresie poprzedzającym wystąpienie tej sprzeczności.

czytaj więcej

19 lipca 2011r.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości ostatecznie potwierdził, że butle gazowe , których kształt jest chroniony jako trójwymiarowy znak towarowy i na których posiadacz umieścił swoją nazwę i swoje logo zarejestrowane jako znaki towarowe słowny i graficzny, mogą być swobodnie napełniane przez inne przedsiębiorstwa.

czytaj więcej

1 maja 2011r.

Od dnia 1 maja 2011r. nasza kancelaria działa w formie spółki komandytowej pod firmą Kancelaria Rumpel sp. k.  Radcowie Prawni i Rzecznicy Patentowi. Łącząc specjalizacje kancelarii radcy prawnego i kancelarii patentowej oferujemy naszym klientom pełną obsługą prawną w zakresie prawa cywilnego w jego wszelkich aspektach.

czytaj więcej

1 grudnia 2010r.

Serdecznie gratulujemy naszym współpracownikom: Martynie Karkowskiej i Mateuszowi Balcerzakowi sukcesów w VIII edycji konkursu na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką zorganizowanego przez Urząd Patentowy RP w 2010 r.

czytaj więcej

1 października 2010r.

Z przyjemnoscią informujemy, że do naszego zespołu dołączyli: Agata Kuberska jako asystent-stażysta oraz Mateusz Balcerzak, który będzie odbywał aplikację radcowską.

czytaj więcej

Adresy:

Warszawa 00-847

ul. Ogrodowa 49a/37

Zobacz mapkę dojazdu | GPS

Łódź 93-281

al. Śmigłego-Rydza 29/11

Zobacz mapkę dojazdu | GPS

Telefony:

+48 22 1148438
+48 42 6849598

Faks:

+48 42 2505496

E-mail:

kancelaria@rumpel.pl

Płatność
Nr konta,
NIP,
REGON
KRS

Znajdziesz nas w Google+